వైకుంఠపాళి నవల

వైకుంఠపాళి నవల

Vaikunthapali

About the Book

ఈ ప్రపంచం ’బ్రతకు’ – ’చావు’ అన్న రెండు పదాల చుట్టూ తిరుగుతోంది. మంచిమాటకు బ్రతుకు చిగురిస్తే, చెడుమాటకు మోడువారుతుంది.

జీవితాలతో విధి ఆడుకునే “వైకుంఠపాళీ“లో ఈ మాటలే పాచికలు.

Download link

http://newaavakaaya.com/Novels/vaikunthapali-ebook-second-edition.html

Details
Author:
Genre: Novels (Telugu)
Publisher: Pragna Creative Solutions
Publication Year: 2016
List Price: Free eBook
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."